Algemene voorwaarden Koomen Media
1. Definities
Koomen Media | Koomen Media
Diensten | door Wederpartij van Koomen Media af te nemen diensten
Offerte | de door Koomen Media aan Wederpartij uitgebrachte offerte of aanbieding voor af te nemen zaken en/of Diensten
Overeenkomst | iedere overeenkomst tussen Koomen Media en de Wederpartij waarbij Wederpartij Diensten afneemt van Koomen Media
Wederpartij | de wederpartij van Koomen Media
2. Toepasselijkheid
3. Offertes
4. Totstandkoming Overeenkomst
5. De Diensten
6. Tarief en betaling
7. Meerwerk - extra kosten
8. Intellectuele eigendom
9. Niet- toerekenbare tekortkoming (overmacht)
10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
11. Reclames
12. Geheimhouding en Privacy
13. Beëindiging en annulering
14. Overige bepalingen